logo
Bắt đầu Nhận
Tín hiệu Miễn phí

UNDEFINED Phân tích Kỹ thuật

UNDEFINED

Đường Trung bình Động:

Buy () Sell ()

Tóm tắt:


Chỉ báo Kỹ thuật:

Buy () Sell ()

Điểm Xoay

June 28, 2022 at 12:54:04 PM GMT+0
Tên

Chỉ báo Kỹ thuật

6/28/22, 12:54 PM
TênGiá trị
Buy: Sell: Neutral:
Tóm tắt:

Đường Trung bình Động

June 28, 2022 at 12:54:04 PM GMT+0

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Trò chuyện Trực tiếp

10.040 người dùng đã đăng ký
550 người dùng đang trò chuyện

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Thắng 20.000 VIP Pip với Tài khoản VIP