logo
Bắt đầu Nhận
Tín hiệu Miễn phí

UNDEFINED Phân tích Kỹ thuật

UNDEFINED

Đường Trung bình Động:

Buy () Sell ()

Tóm tắt:


Chỉ báo Kỹ thuật:

Buy () Sell ()

Điểm Xoay

May 11, 2021 at 5:35:49 PM GMT+0
Tên

Chỉ báo Kỹ thuật

5/11/21, 5:35 PM
TênGiá trị
Buy: Sell: Neutral:
Tóm tắt:

Đường Trung bình Động

May 11, 2021 at 5:35:49 PM GMT+0

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Trò chuyện Trực tiếp

10.040 người dùng đã đăng ký
550 người dùng đang trò chuyện

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Thắng 20.000 VIP Pip với Tài khoản VIP